Gümrük Muhafaza Memuru Nasıl Olunur ?

GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU NEDİR, NASIL OLUNUR?

Gümrük muhafaza memuru ülkenin sınır noktalarında, hava limanlarında bulunan gümrük kapılarını kontrol eden mal giriş çıkışlarını sağlayan ve bunların güvenliğinden sorumlu olan memurdur.

 MUHAFAZA MEMURUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

(1) Gümrük Muhafaza Memurunun görevleri şunlardır:
 
a) Deniz ve hava limanlarıyla kara sınırlarındaki gümrük kapılarında ve diğer gümrüklü yer ve sahalarda giriş ve çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların kontrol ve muhafazası ile işlemlerinin yapılması amacıyla sevk edilmesini sağlamak.
 
b) Kişi, eşya ve taşıtların işlemleri tamamlanmadan gümrüklü yer ve sahalardan çıkmalarını önlemek.
 
c) Gümrüklü yer ve sahaların gözetim, takip ve muhafazasını sağlamak.
 
ç) Kaçakçılığa konu bir olayın tespit edilmesi halinde ilk müdahaleyi yaparak konuyu ilgili adli kolluk birimine bildirmek.
 
d) Araçların depolarında bulunan akaryakıt  miktarının tespiti ile buna ilişkin işlemleri yapmak, yolculara ve ticari mahiyet arz etmeyen yolcu eşyasına ilişkin her türlü işlemleri yürütmek.
 
e) Yatlarla ilgili işlemleri yapmak.
 
f) Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 
(2) Gümrük Muhafaza Memuru, kendisine verilen görevlerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

MUHAFAZA MEMURU OLMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Muhafaza Memuru kadrolarına yapılacak atamalarda aranacak şartlar şu şekilde sıralanabilir;

1-En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslar arası ilişkiler, matematik ve istatistik fakülte, yüksek okul veya bölümleri ile mühendislik fakültelerinin gıda, kimya, makine, maden, tekstil, elektrik ve elektronik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak veya en az dört yıllık yüksek öğrenimden sonra bu alanlarda lisansüstü eğitim görmüş olmak.

2-Atanacağı yıl itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

3- Muhafaza Memurluğu kadrosuna atanabilmek için; erkeklerde en az 1.72 cm, bayanlarda ise 1.65 cm boyunda olmak ve hastanelerden “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık raporu almak.

Bu şartları taşıdıktan sonra bu göreve atanmak isteyen adaylar öncelikle fiziki yeterlilik sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavdan başarılı olduktan sonra sözlü mülakata girmeye hak kazanırlar.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVINA GİREBİLMEK İÇİN ARANAN ŞARTLAR;

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 2. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarı ile otuz yaşını doldurmamış olmak
 3. En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret, finans ve bankacılık, gümrük işletme bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
 4. ÖSYM tarafından  son yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,
 5. Erkeklerde en az 172 cm, kadınlarda ise en az 165 cm boyunda olmak,
 6. Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı, körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten ve “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık kurulu raporu almak,

Adayların parkur sınavından aldıkları puanlar, fiziki yeterlik sınav puanını oluşturur. Bu puan (kadın/erkek karışık)  en yüksekten başlayıp sıralanacak ve alım yapılacak kadro sayısının 2 (iki) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla, aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT)

Bu aşamada adaylara sınav komisyonu çeşitli sorular yönelterek onların

 • kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği
 •  liyakati,
 •  temsil kabiliyeti,
 •  davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 • özgüveni,
 • ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı
 • mezun olduğu öğrenim dalına ilişkin bilgi düzeyi,
 •  genel yeteneği ve genel kültürü;  bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı gibi konulara hakimiyetini ölçer.

Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan kadro sayısını geçmeyecek kadar asil aday belirlenir. Ve bu süreyi takip eden 10 iş gününde duyurusu yapılır.

KPSS’DEN KAÇ PUAN ALINMALI?

Son yıllara bakıldığında gümrük muhafaza memurluğuna daha önceki yıllara göre taleplerin arttığını görmekteyiz.

 Merkez teşkilatında taban puan 75,

Taşra teşkilatında ise 70 puandır.

NE KADAR MAAŞ ALIYORLAR?

Gümrük muhafaza memurunun 2023 yılı itibariyle ortalama maaşı 14.000 TL dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir