Jandarma Genel Komutanlığı 500 Personel Alacak.

Jandarma Genel Komutanlığına 500 lojistik alt branşlı (Mesleki nitelikli) sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecektir.

Başvurular 27 Nisan 2023 – 11 Mayıs 2023 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak lojistik alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları ve diğer detaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr, http://www.jsga.edu.tr ve http://www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) internet sitelerinde yayımlanacak olan; 2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Alt Branşlı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini” kılavuzunda belirtilmiştir.

 1. GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI:
  a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
  b. 2023 yılı lojistik alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş teminine yönelik;
  (1) Ortaöğretim (lise) ve ön lisans mezunu adaylar 2022 yılı KPSS puanı ile başvuru
  yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim (lise) ve ön lisans mezunu adaylar başvuru
  yapamayacaklardır.
  (2) İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru
  kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.
  (3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.
  c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01
  Ocak 2023) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş
  olmak [01 Ocak 2004 (dahil) – 01 Ocak 1996 (dahil) tarihleri arasında doğanlar],
  ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta
  iken müracaat edenler için (Yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev
  yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden 80
  (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,
  d. Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak,
  e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (27 Nisan
  2023) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (27 Nisan 2018 tarihi
  ve sonrasında terhis olmak.),
  f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri
  içerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü (01
  Ocak 2023) itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 2004 (dahil)- 01 Ocak
  1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar) ve sıralı üç disiplin amiri tarafından “Uzman Erbaş Olur”
  kararlı nitelik belgesi almış olmak,
  g. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu
  vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği
  Yönetmeliği esaslarına göre “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak,
  ğ. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu başvuru
  kılavuzundaki boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Boy uzunluğu
  çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.),
  h. Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı
  ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış
  veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya
  ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,
  ı. Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların
  adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında
  görevli iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak,
  i. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
  j. Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
  k. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz (30)
  günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,
  l. Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir
  cezaya mahkûm edilmemiş olmak,
  m.Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri
  bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit
  ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,
  yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek
  kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
  haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve
  satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre
  itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı mahkûm olmamak,
  n. Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet,
  fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci
  maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
  verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,
  o. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
  Komutanlığının manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile
  bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
  ö. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve
  halen çalışmıyor olmak,
  p. Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
  verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,
  r. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
  s. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya
  görmüyor olmak,
  ş. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs
  kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, yüz bölgesi, baş
  bölgesi, tüm boyun ve el parmak uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve
  dizden itibaren şort ile görünen vücudun herhangi bir yerinde dövme bulunmamak, kendine zarar
  verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak),
  t. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,
  u. Yukarıdaki şartlara ilave olarak lojistik alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş temini için
  başvuru kılavuzunda belirtilen özel şartları sağlamak.

İlgili ilana aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2023/04/20230427-4-6.pdf

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir