Kaymakamlık Mesleği Nedir Nasıl Olunur?

Kaymakamlık mesleği nedir, bu mesleğe sahip olmak için neler yapılmalıdır, nasıl bir yol izlenmelidir? Bu soruların cevapları ve daha fazlasını yazımızda bulabilirsiniz.

Kaymakam ilçelerde görevli olan en yüksek idari memurdur. Kaymakam, ilçede Hükümetin temsilcisidir. İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur. 

Kaymakamın görevlerini ise şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Kanun, tüzük yönetmelik ve Hükümet kararlarının uygulanmasını sağlar ve bunların verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri yerine getirir. Kaymakam, valinin talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir;
  • Dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen daire ve müesseseler dışında kalan bütün Devlet daire ve müessese ve işletmelerini ve özel işyerlerini, özel idare, belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler ve teftiş ederler.
  • Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur;
  • İlçe sınırları içinde huzur ve güvenliğin, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi kaymakamın ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için kaymakam gereken karar ve tedbirleri alır.

Genel olarak ilçe idaresini yönetmek, düzeninin devamlılığını sağlamak ve buna yönelik tedbirleri almak olarak kapsamlı olarak görev tanımı yapılabilir.

Kaymakam olarak atanmak isteyen kişiler ÖSYM tarafından yapılan sınavlara girip başarılı olmaları gerekmektedir.

KİMLER KAYMAKAM OLABİLİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Kaymakam olmak isteyen adaylar kaymakamlık sınavına girebilmek için öncelikli olarak aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekmektedir:

  • yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekir.

Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
  •   Sınavın yapılacağı yılın ocak ayı itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
  •  Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Bu şartları taşıyan adaylar kaymakamlık sınavına girebilirler. Bu sınav 100 sorudan oluşmaktadır.

Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:

Türkçe (14),

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4),

Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

 Alan Bilgisi Testi:

 Anayasa Hukuku (13),

İdare Hukuku (18),

 Türkiye’nin İdari Yapısı (14),

Türkiye’de Mahalli İdareler (9),

 Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

Çoktan seçmeli (test) olarak gerçekleştirilen sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konup 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100) 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanırlar. 400. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılırlar.

Sözlü mülakat sınavında ise adayların genel itibariyle temsil yeteneği, kavrama ve yorumlama kabiliyeti ve ikna kabiliyeti ölçülür.

Nihai başarı listesindeki sıralama doğrultusunda sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, yetiştirme planı ve staj programı dönemlerine uygun olarak gruplar halinde ve Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde görevlerine başlatılırlar.

ADAYLAR İÇİN STAJ GÖREVLERİ

Adaylar, yıllık izin hakları saklı kalmak üzere aşağıdaki sıralama ve sürelere uygun olarak, yurtdışı stajı asgari 12 ay olmak üzere kaymakam adaylığı stajlarına tabi tutulurlar.

İl Merkez Stajı 2 ay

Kaymakam Refikliği Stajı 3 ay

Mülkiye Müfettişi Refakatinde Staj 2 ay

Bakanlık Merkez Stajı (Dil Kursu) 4 ay

Yurtdışı Stajı 12 ay

Kaymakam Vekilliği Stajı 9 ay

Kaymakamlık Kursu 4 ay

Bu süreçler başarılı olarak tamamlandıktan sonra atamalar gerçekleşir.

KAYMAKAMLAR NE KADAR MAAŞ KAZANIRLAR?

Göreve başlamış olan kaymakamların maaşları derecelendirmeye göre değişiklik göstermekle beraber ortalama olarak maaşlarının 35.000 TL olduğunu belirtebiliriz.

Yılda bir kez gerçekleştirilen kaymakamlık sınavlarının başvuru tarihlerini kaçırmamak için sitemizi takipte kalın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir